image

Image
Image


Mätbar avkastning på verksamheten i form av ökad effektivitet och nöjdare kunder !

  • Står Du inför en utmaning att effektivisera dina processer eller system?
  • Är Du i behov av genomlysning av Dina process- eller verksamhetsdata?
  • Vet Du vad som är orsak och verkan?
  • Vill Du öka utbytet och minska antalet kassationer?
  • Vill Du kartlägga luft, temperatur, tryck ?
  • Är det fler utfall som Du vill optimera samtidigt - exempelvis som produktivitet (OEE) och produktkvalitet?
  • Hur balanserar du "mjuka" och "hårda" faktorer, dvs kvalitativa som kvantitativa?

Om någon av ovanstående frågor talar till dig, så kan vi kartlägga flaskhalsar i dina processer i en förstudie. Vi analyserar och utvärderar dina verksam-hetsdata såväl processdata. Utvärderingen syftar till att identifiera vilka parametrar som är kopplad till specifik(a) egenskap(er) t.ex. ekonomi, kvalitet och kassation. Vi föreslår i samverkan med kunden lämpliga åtgärder som ökar vinsten genom att stödja genomförande av projekt som projektledare, inspiratör, coach och mentor.
Analys & Åtgärd



MultiMetrix utför konsulttjänster inom Verksamhetsanalys, Process- & Produktions-effektivisering och Projektledning. Vi hjälper er organisation att analysera och kartlägga era verksamhetsdata samt genomföra effektiviseringar med bestående effekt. Läs mer
Dra fördel av kunskap



Vi har lång erfarenhet av att genomlysa dataflödet i olika verksamheter och införa förbättringar. Läs mer
Öka din konkurrensförmåga



Vi kan erbjuda utbildning i praktisk försöksplanering, processanalytisk teknologi (PAT), dataanalys och processoptimering. Läs mer
Not implemented

Site Map
image